Twój koszyk
Złóż zamówienie


0.00 zł

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : Alpen-Kosmetyki.

Postanowienia ogólne § 1

1.Sprzedającym jest Inter-Dagnex Sp. z o.o. adres: Czechowice Dziedzice ul.Węglowa 43 . NIP 652-000-45-79. REGON 003456114  KRS 0000186833 . Tel:32/2154608  e-mail: sklep@alpen-kosmetyki.pl

2.Kupującym jest podmiot, który złoży zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz formularzami zawartymi na stronie sklepu internetowego.

3.Sprzedający dokonuje sprzedaży poprzez sklep internetowy pod adresem: www.alpen-kosmetyki.pl.

4.Przedmioty prezentowane na stronie internetowej opatrzone ceną i opisem stanowią towar.

5.Zamówienie - jest to złożenie przez Kupującego oświadczenia woli, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej sklepu, jednocześnie stanowi ono ofertę kupna złożoną przez Kupującego po cenie towaru wskazanej na stronie internetowej Sprzedawcy.

6.Rejestracja zamówienia stanowi potwierdzenie dla Kupującego, iż jego zamówienie zostało przyjęte i zarejestrowane.

7.Potwierdzenie realizacji zamówienia stanowi informację dla Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie realizacji zamówienia zawiera informacje o rodzaju i ilości zamówionego towaru, cenie, koszcie wysyłki oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach.

8.Cena produktu jest ceną brutto, tzn. zawiera w sobie podatek od wartości dodanej (VAT), obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

9.Każde złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu sprzedaży.

Składanie zamówień § 2

1.Treści zawarte na stronie sklepu internetowego, nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, a zaproszenie do składania ofert.

2.Kupujący składając zamówienie składa Sprzedającemu wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3.Oferta sprzedaży poszczególnych towarów jest ważna tak długo, jak produkty te są oferowane w sklepie internetowym

4.Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że dane produkty wskazane w zamówieniu są całkowicie lub częściowo nie dostępne, Sprzedający poinformuje o tym fakcie niezwłocznie Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail lub na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu.

5.Umowa kupna - sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez siebie adres Potwierdzenie realizacji zamówienia.

6.Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjmie jego ofertę, wówczas oferta przestaje wiązać Strony.

7.Kupujący po odbiorze towaru zakupionego zgodnie ze złożonym zamówieniem może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Płatności § 3

1.Kupujący ma możliwość dokonania płatności poprzez: płatność przy odbiorze, przelew bankowy,

2.Zapłata ceny do rąk dostawcy towaru będzie stanowić warunek wydania towaru.

3.Przy płatności przelewem Kupujący ponosi koszty przelewu.

4.W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, termin płatności wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży. W przypadku braku wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy w zakreślonym terminie, Sprzedawca może anulować zamówienie.

5.Wszystkie zamówienia są płatne i realizowane w złotówkach (PLN)

6.Kupujący ponosi koszt przesyłki towaru.

7.Sprzedawca pozostaje właścicielem towarów do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za zakupione towary.

Dostawa § 4

1.Kupujący zostanie poinformowany o wysyłce towaru przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Kupującego błędnego adresu e-mail, jak również za nieodebranie przez Kupującego wiadomości e-mail o Potwierdzeniu realizacji zamówienia.

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odbiór przesyłki przez osobę nie uprawnioną przez Kupującego.

4.Dostawa będzie następować za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego.

5.Towar zostanie wysłany do Kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty od Kupującego, a w przypadku wysyłki z opcją płatności przy odbiorze w terminie 3 dni roboczych od dnia Potwierdzenia realizacji zamówienia.

6.Zamówienie może być realizowane częściami, gdy Kupujący wrazi na to zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.Kupujący jest zobowiązany sprawdzić podczas odbioru towaru jego stan, w szczególności pod kątem ustalenia czy towar nie został uszkodzony.

Odstąpienie od umowy § 5

1.Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna - sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.

2.Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

3.Kupujący chcąc odstąpić od umowy zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostawy towaru do Kupującego.

5.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania od Kupującego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru.

6.Kupujący po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu umowy zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymany towar, jednakże nie później niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór osobisty towaru.

7.Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

8.Sprzedający informuje, iż nie podlegają odstąpieniu od umowy których przedmiotem dostawy były towary w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje i zwroty §6

1.W przypadku gdy otrzymany towar jest nie zgodny z umową Kupujący może zażądać od Sprzedawcy doprowadzeni go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2.Sprzedający jest zobowiązany do ustosunkowania się zgłoszonego przez Kupującego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

3.Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

4.Od umowy Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.Wadliwy towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu. Adres niniejszy jest właściwy również do zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

6.Przesyłka zawierająca zwracany lub reklamowany towar winna zawierać numer zamówienia.

7.Towar reklamowany i zwracany należy wysłać w sposób potwierdzający odbiór towaru przez Sprzedawcę. Sprzedający nie wyraża zgody na odbiór paczek / przesyłek płatnych przy odbiorze.

8.Reklamowany i zwracany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

9.Zgłoszenia niezgodności towaru z umową można dokonać za pośrednictwem poczty e- mail lub za pośrednictwem listu poleconego.

10.Kupujący traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

Dane osobowe § 7

1. Administratorem danych osobowych jest Inter - Dagnex, dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

2.Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji.

3.Kupujący ma prawo do wystąpienia do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych.

4.Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

5.Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia

Prawa autorskie § 8

1.Fotografie, design, rysunki, ikony opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi.

2.Kopiowanie lub wykorzystywanie przedmiotów ochronionych prawami autorskimi wymagają pisemnej zgodny Sprzedającego.

3.Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów.

Postanowienia końcowe § 9

1.Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego podlega obowiązującemu prawu polskiemu.

2.Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy i obowiązują w dotychczasowym zakresie.

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie towarów, jak również użytkowanie ich w przypadku istnienia przeciwwskazań.